Υπηρεσίες

      Αθλητικές Κακώσεις
    Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική
            Τραυματολογία
       Βιολογική θεραπεία
            Σπονδυλική Στήλη
          Άκρο χέρι & πόδι
2018 GREECE © ΧΥΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ MSc. ALL RIGHTS RESERVED.